Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Из българската историческа фонетика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Из българската историческа фонетика
Категории:      Книги
BookID:      619
Автори:      Анна-Мария Тотоманова
ISBN-10(13):      978-954-07-3788-1
Издател:      УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на публикуване:      12.2014
Издание:      трето
Брой страници:      112
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Това е третото издание на книгата на Анна-Мария Тотоманова "Из българската историческа фонетика". Трудът представя развитието на корелацията твърдост–мекост на съгласните в българския език като резултат от взаимодействието на съгласните и следващите ги предни гласни. Изследването е поставено в широк филологически контекст – от праславянския фонетичен строй до съвременните български диалекти, които отразяват различни етапи в развоя на палаталните съгласни. Проследяват се в диахронен аспект явленията, свързани с разширяването на мекостната корелация и предизвикали появата на нови меки съгласни в българския език – съдбата на предната ерова гласна, смесването на носовките, ятовият преглас. Специално място е отделено на новата йота и въздействието и върху предходните съгласни. Оригиналната концепция на авторката е аргументирана както със свидетелства от народните говори, така и с данни от книжовните средновековни паметници и състоянието на съвременните славянски езици. Книгата доказва единството на българските говори от времето на заселването на нашите предци на Балканския полуостров до наши дни и обяснява многообразие­ о на диалектните фонологични системи върху българската езикова територия.

проф. д.ф.н. Татяна Славова