Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сборник доклади от Заключителната конференция. София, 15.12.2011 г.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сборник доклади от Заключителната конференция. София, 15.12.2011 г.
Категории:      Сборници
BookID:      13
Автори:      Колектив
ISBN-10(13):      978-954-91477-3-5
Издател:      ГРАФИС - Ал. Жеков
Дата на публикуване:      28.12.2011 г.
Издание:      първо
Брой страници:      188
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сборникът съдържа доклади, четени на заключителната конференция по проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“. Проектът обедини усилията на няколко поколения изследователи – доценти и професори, докторанти, постдокторанти и специализанти – с идеята за създаване на нови възможности за изработването на исторически речник на българския език с помощта на новите технологии.

Публикациите в сборника отразяват както постиженията на проекта при изработването на подходяща виртуална среда и електронни инструменти за дигитално представяне на българското словно богатство, така и личните търсения на част от участниците в проекта, които бяха съчетани с изпробването и прилагането на новите технологии в палеославистиката и медиевистиката. Как това се случи на практика, се разбира от встъпителния доклад, който обобщава постиженията на проекта и набелязва насоките за бъдещото му приложение в различни области на филологическото познание.