Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сборник доклади и материали от заключителната конференция, София, 29-30.06.2015 г.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сборник доклади и материали от заключителната конференция, София, 29-30.06.2015 г.
Категории:      Сборници
BookID:      620
Автори:      колектив
ISBN-10(13):      978-954-91477-5-9
Издател:      ГРАФИС – Ал. Жеков
Дата на публикуване:      07.2015 г.
Издание:      първо
Брой страници:      240
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сборник доклади и материали от заключителната конференция на проект BG051PO001-3.3-06-0024 "Информатика, граматика, лексикография", проведена в София на 29-30.06.2015 г.

Сборникът съдържа 14 доклада, включително "Морфосинтактичен тагсет на старобългарския книжовен език".