Описания

Синайски палимпсест

Посещения: 454
Синайски палимпсест (Fragmentum Sinaiticum). Глаголически паметник. XI век. Долната част на л. 45 от кирилски ръкопис. 1 лист, който съдържа откъс от изборно евангелие (Мт 13:28-30, 36-42, Мк 5:26). По текст е близък до Асеманиевото евангелие. Съхранява се в Синайския манастир “Св. Екатерина” (сигн. Slav. 39/O). Издания: Altbauer, Mareš 1980; допълнения и поправки у Koch 1983 и Велчева 1999: 102-107.