Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Енински апостол

Мирчев, К. Енински апостол: Старобълг. паметник от XI в. / Кирил Сп. Мирчев, Христо Кодов. - София : БАН, 1964. – 264 с.

Спомен от Рилския манастир

Милетич, Л. Спомен от Рилския манастир: Рилският манастир. Хрисовулът на Царя I Шишман от 1378 г. 21 септ. Най-старото житие на св. Ивана Рилски. Слав. ръкописи в библ. на Рилския манастир. / Любомир Георгиев Милетич. - София : Ст. Атанасов и сие, 1902. – 72 с.