Новини

Важно съобщение за селекция

Създадена на Петък, 07 Юли 2017 14:26
Посещения: 1154

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира участници в целевата група.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие на кандидатите с целевите групи на схемата на ОП НОИР: кандидатите следва да са студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и преподаватели по смисъла на действащото в Р България законодателство. Всички кандидати трябва да притежават основни компютърни умения и не трябва да участват в целевата група на други проекти, финансирани от ОП НОИР.

Специфични изисквания:

Студенти:

Докторанти:

Постдокторанти:

Специализанти:

Млади учени:

Преподаватели:

Предимство ще имат кандидатите:

Горните обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията за подбор на представители на целевата група си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответния кандидат.

Кандидатите следва да попълнят анкетна карта (изтегля се локално на компютъра, попълва се, записва се и се изпраща на посочения по-долу имейл) и да предоставят допълнителна информация по тяхна преценка.

Кандидатстването се осъществява само по електронен път чрез изпращане на попълнена анкетна карта и подходящи документи на имейл адрес . На същия адрес можете да изпращате въпроси и запитвания за целите, дейностите и намеренията на проекта.

Крайният срок за подаване на документи е 17.30 ч. на 07.08.2017 г.

 

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.