Новини

Селекция на докторанти

Създадена на Сряда, 16 Август 2017 09:00
Посещения: 886

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Екипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, удължава срока за набиране на докторанти като участници в целевата група.

Докторантите, както и останалите представители на целевата група, ще участват в 5 еднодневни обучения, едноседмична лятна школа и реални научно-изследователски дейности в областта на медиевистиката в оставащия период до края на 2018 г. Те ще имат възможността да се включат и в няколко краткосрочни мобилности в европейски страни. Целта е повишаване на квалификацията и не се предвижда отработването на конкретен брой часове.

Специфични изисквания:

Докторанти:

Предимство ще имат кандидатите:

Горните обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията за подбор на представители на целевата група си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответния кандидат.

Кандидатите следва да попълнят анкетна карта (изтегля се локално на компютъра, попълва се, записва се и се изпраща на посочения по-долу имейл) и да предоставят допълнителна информация по тяхна преценка.

Кандидатстването се осъществява само по електронен път чрез изпращане на попълнена анкетна карта и подходящи документи на имейл адрес . На същия адрес можете да изпращате въпроси и запитвания за целите, дейностите и намеренията на проекта.

Крайният срок за подаване на документи е 17.30 ч. на 28.08.2017 г.

 

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.