Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Информатика, граматика, лексикография

Информатика, граматика, лексикография

BG051PO001–3.3.06–0024

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

 

Проектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024) с ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Проектът е на стойност 333 825,39 лв. и е с продължителност 24 месеца.

Проектът се осъществява в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултет по славянски филологии и Институт за български език при БАН „Проф. Л. Андрейчин“.

Logo Informatics ProjectОбща цел: Повишаване качеството на обучение и на изследователския капацитет на младите учени и създаване на условия за обработка и управление на знания с висока конкурентноспособност на пазара на труда в съвременното общество на знанието.

Специфични цели:

 1. Подобряване на условията за провеждане на обучението в докторантските и постдокторантските програми и повишаване на интереса и мотивацията на младите учени и специалисти за участие в научни изследвания;
 2. Укрепване и развитие на научния потенциал в България;
 3. Създаване на предпоставки за качествено образование и научни изследвания и разработки; Повишаване качеството и конкурентността на изследователите;
 4. Насърчаване мобилността на учените и интегриране на младите изследователи в европейското изследователско пространство;
 5. Разработване на иновативни решения в областта на историческата граматика и лексикография чрез съчетаването на традиционните методи с възможностите на новите информационни технологии;
 6. Създаване на научни мрежи и ефективни и устойчиви партньорства за обучение и научно-приложни изследвания.ESF

Основни дейности:

І. Подготвителни дейности за реализацията на проекта

 1. Конституиране на органите за управление на проекта.
 2. Разгласяване на новите докторантски, постдокторантски и специализантски места по проекта.
 3. Подбор на представителите на целевата група – участници в проекта.
 4. Работна среща на екипа за управление, експертите, обучителите и подбраната целева група.

ІІ. Провеждане на обучението по проекта

1. Обучение и практика за прилагане на информационните технологии в историческата граматика и лексикография.1.1. Научни консултации:

 • редовни консултации с научния ръководител;
 • консултации с други български и чуждестранни експерти.

1.2. Обучителни семинари:

 • семинар по електронно анотиране (тагиране) на текстове;
 • семинар по изработване на електронни речникови статии;
 • семинар по изработване на електронни диахронни корпуси;
 • семинар „Създаване и управление на дигитални библиотеки“;
 • семинар по изработване на речник-индекси с помощта на специализиран софтуер;

2.2. Лятно училище „Информатика, граматика, лексикография“.

2.3. Участие в национални и международни научни форуми.

2.4. Научен и технологичен обмен с лексикографски и граматически проекти и центрове в ЕС.

2.5. Колегиум на целевата група на проекта.

ІІІ. Осигуряване на устойчивото развитие на планираните обучения/дейности в проекта чрез:

 1. Анотиране на текстове – ръчно и с помощта на тагер.
 2. Създаване на електронни речникови статии за историческия речник на българския език.
 3. Попълване на електронния диахронен корпус с нови текстове.
 4. Изработване на речник-индекси.
 5. Научни публикации на целевата група.
 6. Специализирани издания:
  1. Речник-индекс на Бориловия синодик и прилежащите му текстове.
  2. Сборник „Информатика, граматика, лексикография“.
 7. Създаване и управление на дигитални библиотеки.
 8. Предоставяне на електронни услуги за морфологично анализиране на средновековни текстове.

ІV. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта

 1. Поддръжка и надграждане на специализирания сайт http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg.
 2. Създаване на пространство за самоархивиране (електронно представяне на публикациите на целевата група в режим на отворен достъп на сайта).
 3. Заключителна международна конференция за представяне резултатите от проекта.
 4. Отпечатване и разпространение на рекламни материали.
 5.  Провеждане на 4 информационни събития.

V. Дейности, свързани с управлението и успешната реализация на проекта

Целева група

Целевата група се състои от 18 души. 4 от тях са докторанти, а останалите 14 са постдокторанти, специализанти и млади учени.