Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

Електронни книги

Електронни книги, с които разполага проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания".

Подкатегории