Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

История и историзъм

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания.

Проектът „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ предвижда изграждането на център за върхови постижения по медиевистика – една научна област, в която българските изследователи имат забележителни постижения и висок международен престиж. Проектът се изпълнява от изследователски консорциум под ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“. Екипът на проекта включва както утвърдени, така и млади учени от различни институции и с различен профил – историци, филолози, философи, антрополози, културолози.

Научноизследователската програма на Центъра е съсредоточена в една актуална през последните десетилетия област – славянската православна историография, като се обръща особено внимание на историософските и философските измерения на взаимодействието между славянската представа за история и заетия от Византия историографски модел. Програмата обхваща следните задачи:

 1. Изследване на славяно-византийския модел на историографията и пътищата на неговата  адаптация и разпространение в Югоизточна Европа. Особено място се отделя на ролята на България в този процес.
 2. Контактни зони на влияние и взаимопроникване между православната историческа парадигма и тази на мюсюлмани и католици.
 3. Изследване на средновековната концепция за съществуването на света като осъществяване на Божия промисъл. Национални исторически митове и доктрини през Средновековието.
 4. Апокрифи и народни (автохтонни) извори и отношението им към официалната историография.
 5. Античността в историческата концепция на православните славяни.
 6. Издирване на нови извори (славянски и неславянски) и на нови преписи на познати в науката текстове.
 7. Изготвяне на актуален списък на средновековните извори за историята, философията и културата на България.
 8. Издаване на текстовете на изворите и тяхното включване в цялостната концепция за бази от данни, придружена с метаинформация (библиографски сведения, терминологични речници, онтологична структура на термините) и лингвистична среда (граматични анотации и речници).
 9. На тази база ще се пристъпи към актуализация на научната проблематика и изследователската парадигма

Към проблемите на историографията и историческото познание ще бъде приложен интердисциплинарен подход с акцент върху следната изследователска проблематика:

 1. Проследяване на античните топоси в средновековните извори. Преходът от античност към средновековие. Рецепцията на античното знание в славянска среда.
 2. Библейският ключ в средновековните исторически съчинения. Ролята на историографията за възстановяването на ранните славянски библейски преводи.
 3. Концепцията за света като история и география. Пространствено-времеви континуум.
 4. Различните географски представи за света.
 5. Морфологичната адаптация на личните и географски имена с оглед датирането на съответните текстове и установяването на техния произход.
 6. Реални и легендарни личности и владетели в Средновековието.
 7. Календарната система в Средновековието. Следи от прабългарски календар и други летобройни системи в православната славянска историография.
 8. Идеята за „Третия Рим“.
 9. Държавническият модел. Владетелят и държавата в историята.

Научните задачи на Центъра ще се осъществяват чрез прилагането на модерни електронни технологии. Предвижда се създаването на единна интердисциплинарна информационна система, която ще обедини наличните и ще създаде нови научни ресурси, подпомагащи анализа, синтеза и популяризирането на средновековните езици, историческите извори, философските съчинения и културните артефакти. Изграждането на подобна система ще улесни достъпа до данни за Средновековието и ще допринесе за създаването на нови университетски курсове, както и за промяната в съществуващите преподавателски практики на обучение в отделните дисциплини. Важна съставна част от изграждането на Центъра за върхови научни постижения е осигуряването на достъп до труднодостъпни и редки научни източници.  За целта  Центърът ще бъде оборудван със съответната компютърна и дигитализационна техника и специализиран софтуер.