Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Сборник от образци за изучваньето на старобългарскыя языкъ по сичкото му развитiе

Момчилов, Ив. Сборник от образци за изучваньето на старобългарскыя языкъ по сичко-то му развитiе. / Прев. и съст. Иван Николов Момчилов. - Вiена : Л. Соммеров, 1865. - 153 с.