Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие

Мусакова, Е. Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие. // Slovo, 56-57, 2008. – с. 391 – 404.