Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Из новата история на българите в Турция

Шопов, А. Из новата история на българите в Турция. / Атанас Шопов. – Пловдив : Търговска печатница, 1895. – 116 с.