Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Кратка славенска граматика

Зографски, Партений. Кратка славенска граматика. / Партений Зографски. - Цариград : печатница на "Цариградски вестник", 1859. - 189 с.

Миналото

Заимовъ, Стоянъ. Миналото: Очерки и спомени изъ деятелностьта на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год.: І-ва книжка / Стоянъ Заимовъ. - Пловдивъ : Хр. Г. Дановъ, 1898. - 919 с.

Новобългарска сбирка

Жинзифов, Райко. Новобългарска сбирка. / [Състав.] и прев.  Райко Жинзифов. - Москва : Бахметева, 1863. - 186 с.