Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Odnosi hrvatskoga glagoljskog Blagdanara i Marulićeva Od naslidovanja Isukarstova prema latinskim originalima

Vrana, J. Odnosi hrvatskoga glagoljskog Blagdanara i Marulićeva Od naslidovanja Isukarstova prema latinskim originalima. // Slovo, 39-40, 1990. – p. 131 – 153.