Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Поредица

Logo_poredicaПоредицата „История и книжнина“ е замислена като неотделима част от проекта „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“, финансиран от Националния фонд за научни изследвания.

Проектът проследява възникването и развитието на историческата концепция на православните славяни и връзката й с византийския историографски модел, като търси проекциите на средновековното схващане за историята в съвременните исторически доктрини и митове на българи, руси и сърби. Търсят се и допирните точки на православната славянска историография с други историографски традиции – най-вече католическата и ислямската. Затова и поредицата включва разнообразни по жанр и подход изследвания – от издания и тълкувания на средновековни хроники и сказания, анализ на исторически документи от наши и чужди извори, монографии за средновековната книжовност и словесност и за административното устройство на Първата българска държава – до изследвания на съвременни литературни творби с историческа тематика.

Поредицата е предназначена за широк кръг специалисти – медиевисти, историци, филолози, културолози, антрополози, както и за всички онези, които се интересуват от православната славянска старина.

Poredica

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажи брой 
Заглавие Посещения
16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) 966
Борилов синодик. Издание и превод 1719
Българската кратка хроника към Манасиевата хроника от XIV в. 3693
Владетел и администрация в ранносредновековна България 1104
Владетели и книги 1077
Младостта на цар Симеон 1642
Палеологовият синодик в славянски превод 682
Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма 1320
Представата за покръстването на българите в католическата традиция X-XVII в. 1079
Романът „Антихрист“ на Емилиян Станев в контекста на средновековната християнска култура 2331
Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България 1190
Слово и обред 1251
Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст 1520
Хронографията на Юлий Африкан в славянски превод 1120