Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Изследвания

Библиография за старобългарските паметници

Алтбауер, Моше 1973: Добромирово евангелие. Кирилски споменик от XII в. Т. 1. Скопjе, 1973. Фототипно издание.

Ангелов, Н. Старобългарски надпис от края на IX век от с. Цар Асен, Силистренски окръг. Археология, 1980, 2, 35-38.

Бешевлиев, Веселин 1979: Първобългарски надписи. София: БАН. (второ преработено и допълнено издание: София, БАН, 1992).

Богдан, Д. П.1958: Добруджанская надпись 943 года. Палеографический и лингвистический очерк. Romanoslavica 1, 1958, 88-104.

Божилов, Иван 1971: Битолският надпис на цар Иван-Владислав и някои въпроси на средновековната българска история. Исторически преглед, 1971, 1, 84-100.

Божилов, Ив. 1973: Надписът на жупан Димитър от 943 г. Теории и факти. Известия на Окръжния исторически музей и Българското историческо дружество. Т. 1, Толбухин, 1973, 37-58.

Бояджиев, Андрей 2000: Св. Климент Охридски и кирилицата. В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 13, 2000, 86-111.

Бурмов, Александър 1959: Новонамерен старобългарски надпис в НР Македония. Пламък, 1959, 10, 84-86 ( = Бурмов, Ал. Избрани произведения. Т. I, София, 1968, 192-195).

Велчева, Боряна 1969: Названията на буквите в първите абецедари като източник на езикови данни. В: Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. София, БАН, 1969, 369-373;

Велчева, Б. 1975: Добромирово евангелие. Български паметник от началото на XII в. София: БАН.

Велчева, Б. 1983: Старите български ръкописи и тяхният език. София: Народна просвета. (Библиотека “Родна реч омайна”, книжка 20).

Велчева, Б. 1991а: Новооткритата част на Добромировото евангелие в Синайския манастир “Св. Екатерина”. Годишник на Софийския университет Т. 82 (2) за 1988 г., София, 1991, 125-137.

Велчева, Б. 1991б: Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26, 95-97.

Велчева, Б. 1999: Късната българска глаголица. Кирило-Методиевски студии, 12, 1999, 87-153.

Велчева, Боряна, Тодоров, Андрей 1993: За нова хронолигия на ранните славянски недатирани ръкописи. В: Славянска филология, Т. 21, София, БАН, 14-21.

Герасимов, Тодор 1934: Три старобългарски моливдовула. 2. Моливдовул от IX в. Известия на Българския археологически институт 8, 1934, 356-359.

Герасимов, Т. 1955: Нов моливдовул на Георги монах и синкел български . Известия на археологическия институт 20, 1955, 587-588.

Герасимов, Т. 1976. Български и византийски печати от Преслав. В: Преслав, т. II, 1976, Сб. София, 125-141.

Господинов, Юрдан 1946: Нови находки в Преслав. Известия на българския археологически институт 15, 1946, 82-85.

Гошев, Иван 1933: Българо-гръцки литургически фрагмент от Преслав. Годишник на Народния археологически музей в София 5, 1933, 233-251.

Гошев, Ив. 1956: Рилски глаголически листове. София.

Гошев, Ив. 1961: Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X в. София.

Гълъбов, Иван 1976: Приносът на епиграфския материал за решаване на лингвистични проблеми. Известия на Народния музей, Варна 12, 1976, 33-48.

Гълъбов, Ив. 1980: Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1. Увод и фонетика. София.

Гюзелев, Васил 1967: Коя е Анна от новооткрития двуезичен преславски надпис. Исторически преглед, 1967, 6, 82-88.

Гюзелев, В. 1968: Добруджанският надпис и събитията в България от 943 г. Исторически преглед, 1968, 6, 40-48.

Димитров, Христо 2002: За разчитането и тълкуването на така наречения „Кирилски надгробен надпис на княз Пресиан от XI в.“ от Михаловце / Михалд (днешна Словакия). Palaeobulgarica, XXVI, 2002, 4, 81-88.

Добрев, Иван 1969: В защита на глаголическите писмена. Български език, 19, 1969, 3, 241-246;

Добрев, Ив. 1971: Палимпсестовите части на Зографското евангелие. В: Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 157-164.

Добрев, Ив. 1972: Глаголическият текст на Боянския палимпсест. Старобългарски паметник от края на XI век. София, 1972

Добрев, Ив. 1981: Съдържа ли Македонският кирилски лист откъс от произведение на Константин Философ – Кирил за преводаческото изкуство. Старобългарска литература, 9, 1981, 20-32.

Добрев, Ив. 1985: Добруджански надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия, Т. 1, Главен редактор Петър Динеков. София, Издателство на БАН, 1985, 601-604.

Добрев, Ив. 1990: Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. Христоматия по съвременен български език. Ред. Л. Илиева. Благоевград, 10-28.

Добрев, Ив. 1995: Кирилица. В: В: Кирило-Методиевска енциклопедия, Т. 2, Главен редактор Петър Динеков. София, БАН, 1995, 301-316. (със “Сравнителна таблица на кирилските букви” от Татяна Славова).

Добрев, Ив. 2004: Новооткритият надпис за цар Самуил и събитията в 1014 г. Palaeobulgarica XXVIII, 2004, 3, 3-24.

Добрев, Ив., Попконстантинов, Казимир. 1985: Епиграфика, старобългарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия, Т. 1, Главен редактор Петър Динеков. София, БАН, 1985, 662-677 (с „Таблица на буквите от първобългарски, византийски и старобългарски кирилски надписи (IX-XI в.)“, съставена от Татяна Славова).

Добрев, Ив., Славова, Татяна 1995: Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. София. Второ издание София, 1996.

Дончева-Панайотова, Людмила 1999: Одърци. Селище от Първото българско царство. София: БАН.

Дончева, Людмила, Попконстантинов, Казимир 1988: За грамотността в средновековното селище при Одърци, Толбухинско. Сборник Добруджа, 5, Варна, 93?

Дончева, Л., Попконстантинов, К. 1994: Апокрифна молитва от Χ-XI в. Вурху оловен амулет от с. Одърци. Сборник в чест на Димитър Ангелов. София, 288-292.

Дуйчев, Иван 1940-1943: Из старата българска книжнина. Т. 1, София, 1940; Т. 2, София, 1943.

Заимов, Йордан 1970: Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български. Старобългарски паметник от 1015-1016 г. София.

Заимов, Й. 1983: Нов старобългарски паметник. Първомайски надпис от XI-XII в. Български език, 1983, 4, 290-295.

Заимов, Й., Капалдо, Марио 1982-1983: Супрасълски или Ретков сборник. Й. Заимов Увод и коментар на старобылгарския текст. М. Капалдо. Подбор и коментар на гръцкия текст. Т. 1, София, 1982, Т. 2, София, 1983.

Иванов, Йордан 1931: Български старини из Македония. 2 доп. изд. София, 1931 (фототипно издание под ред. на Б. Ангелов, София, 1970).

Иванова – Мавродинова, Вера, Джурова, Аксиния 1981. Асеманиевото евангелие. Старобългарски глаголически паметник от X век. 1. Факсимилно издание. 2. Художествено-историческо проучване. София.

Иванова, Вера 1932-1933: Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7, 1932-1933, 319-321.

Иванова, Вера 1932: Следите от глаголица в Източна България. Byzantonoslavica 5, 1932, 227-235.

Иванова, Вера 1933: Старобългарски надпис от с. Теке Козлуджа. Известия на Българския Археологически институт 7, 1933, 319-321.

Иванова, Вера. Надписът на Мостич и преславският епиграфски материал. В: Станчев, Ст., Иванова, В., Балан, М., Боев, П. Надписът на чъргубиля Мостич. София, 1955, 43-144.

Илчев, П. 1969: Към първоначалното състояние на глаголическата графична система. Език и литература, 1969, 5, 29-39.

Илчев, П. 1972: Знакова мотивираност в глаголицата. Език и литература 27, 1972, 2, 16-24.

Илчев, П. 1979: Текстова структура на Синайския псалтир. В: Изследвания вырху историята и диалектите на българския език. София, 200-205.

Илчев, П. 1980: Синайският псалтир и неговите писачи. В: Славянска палеография и дипломатика. София, 89-95.

Илчев, П. 1985а: Азбуки, старобългарски. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1, Главен редактор Петър Динеков, София, БАН, 34-49

Илчев, П. 1985б: Глаголица. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1, Главен редактор Петър Динеков, София, БАН, 1985, 491-509

Ильинский, Г. А. 1906: Македонский листок. Отрывок неизвестного памятника кирилловской письменности XI-XII вв. Санкт – Петербург. (Памятники старославянского языка 1/5).

Ильинский, Г. А. 1909: Македонский глаголический листок. Отрывок глаголического текста Ефрема Сирина XI века. Санкт – Петербург. (Памятники старославянского языка 1/6).

Ильинский, Г. А. 1915: Охридские глаголические листки. Отрывок древне-церковно-славянского евангелия XI в. Петроград. (Памятники старославянского языка 3/2).

Карский, Е. Ф. 1904: Листки Ундольского. Отрывок кирилловского евангелия XI века. Фототипическое воспроизведение текста и исследование письма и языка. В: Памятники старославянского языка Т. I, вып. 3. Санкт – Петербург.

Кодов, Христо 1983: Енински апостол. Факсимилно издание. София.

Кодов, Христо 1966: Фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка. В: Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София, 121-131.

Константинов, Казимир 1977: Два старобългарски надписа от скалния манастир при с. Крепча, Търговищки окръг. Археология, 1977, 3, 19-28.

Константинов, К. 1980: Два старобългарски надписа от Преслав. Векове, 1980, 4, 25-30.

Константинова, Величка 1986: Бележки върху няколко старобългарски надписа. Език и литература, 1986, 5, 100-104.

Кръстанов, Трендафил, Тотоманова, Анна-Мария, Добрев, Иван 1996: Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от X в. в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502. София: CIBAL.

Лисицов, Ст. 1979: Разкопки на източната крепостна стена от Вътрешния град на Преслав през 1973-1974. В: Плиска – Преслав 1, София, 1979, 181-182, обр. 10.

Маргос, Ара 1984: Някои бележки по четенето на противобогомилския надпис от средновековната църква при с. Гиген. Старобългарска литература 15, 1984, 119-125.

Марков, Н., Лисицов, Ст. 1981: Нов старобългарски писмен паметник от Преслав. Старобългаристика V (1981), 2, 79-85.

Медынцева, Альбина, Попконстантинов, Казимир 1984: Надписи из Круглой церкви в Преславе. София.

Минчева, Ангелина 1978: Старобългарски кирилски откъслеци. София.

Минчева, А. 1981: За текста на Македонския кирилкси лист и неговия автор. Старобългарска литература 8, 3-19.

Мирчев, Кирил, Кодов, Христо 1965: Енински апостол. Старобългарски паметник от XI век. София: БАН.

Михайлов, Ст. 1955: Археологически материали от Плиска. Известия на Археологическия институт, София 20, 1955, 80-83, обр. 29.?

Михаилэ, Г. 1964: Старославянские надписи, открытые в с. Басарбь (обл. Доброджа). Revue romaine de linguistique 9, 1964, 149-158.

Миятев, Кръстьо 1931: Эпиграфические материалы из Преслава. Byzantinoslavica 3, 1931, 394-386?

Миятев, Кр., Иванова, В. 1933: Разкопките в Преслав през 1930 г. Прибавка от Вера Иванова. Годишник на Народния музей в София 5, 1933, 220-221.

Мошин, Владимир 1966: Битољска плоча из 1017 године. Македонски jазик, XVII, 1966, 51-61.

Нiмчук, В. 1983: Київськи глаголичнi листки – най-давнiша пам'ятка слов'янської писемностi. Kиїв.

Попконстантинов, Казимир 1982: За четенето и тълкуването на надписа от Цар Асен, Силистренски окръг. Археология, 1982, 3-4, 43-49.

Попконстантинов, К. 1984: Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Ст. Ваклинов. София, 1984, 231-235.

Попконстантинов, К. 2004: Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. Palaeobulgarica, XVIII, 2004, 4, 69-75.

Попконстантинов, К., Смядовски, Стефан 1983: За почитането на Климент, папа Римски в средновековна България. Старобългаристика, 1983, 4, 86-92.

Северьянов, Сергей 1904: Супрасльская рукопись. Санкт-Петербург. (Памятники старославянского языка 2/1).

Северьянов, С.1922: Синайская псалтырь. Глаголический памятник XI века. Петроград.

Смядовски, Стефан 1980: Към въпроса за състава на Рилските глаголически листове. Български език, 1980, 6, 500-501.

Смядовски, Ст. 1993: Българска кирилска епиграфика IX-XV век. София, Агата-А.

Станчев, Красимир 1981: Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, 1981, 85-91.

Станчев, Ст. 1955: Надгробният надпис на чъргубиля Мостич от Преслав. В: Станчев, Ст., Иванова, В., Балан, М., Боев П. Надписът на чъргубиля Мостич. София, 3-42.

Станчев, Ст., Иванова, В., Балан, М., Боев П. 1955: Надписът на чъргубиля Мостич. София.

Стоjановић, Љ. 1913: Темнићки натпис X-XI в. Jужнословенски филолог, 1913, 1-2, 4-20.

Тотев, Т. 1966: Два старобългарски надписа от Преслав. Български език, 1966, 1, 39-45.

Успенский, Ф. 1899: Надпись царя Самуила. Известия Русского Археологического института в Константинополе, 4, 1899, 1, 1-4.

Щепкин, Вячеслав Н. 1903: Саввина книга. Санкт-Петербург (Памятники старославянского языка 1/ 2).

Ягич, Ватрослав 1883: Памятник глаголической письменности. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Санкт Петербург. (фототип. преиздание Graz, 1960).

Ягич, В. 1911: Глаголическое письмо. В: Энциклопедия славянской филологии. Т. 3. Санкт Петербург, 51-262.

Altbauer, Moshe 1971: Psalterium Sinaiticum. An 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine's Monastery, Mt. Sinai. Skopje.

Altbauer, M., Mareš, František V. 1980: Fragmentum glagoliticum evangeliarii palaeslovenici in codice Sinaitico 39 (palimpsestum). Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse 117/6, 139-152.

Barnea, I., Ştefanescu, Şt. 1971: Bizantini, Români şi Bulgari la Dunarea de jos. In: Din istoria Dobrogei, vol. 3, Bucureşti, 1971, 114-221.

Dobrev, Ivan 1989-1990: A New Collection of Slavonic Manuscripts from the Sinai Peninsula. Cyrillomethodianum 13-14, 159-177.

Dostal, Antonin 1959: Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký. Praha.

Frček, J. 1933- 1939: Eucholgium Sinaiticum, texte slave avec sources grecques et traduction française. I-II, Paris (Patrologia Orientalis, tomes XXIV, XXV).

Georgiev, Pavel 1978: Eine zweispachige Grabinschrift aus Pliska. Palaeobulgarica II, 1978, 3, 32-44.

Jagić, Vatroslav 1879: Quattor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini.

Koch, Christian 1983: Anmerkungen zum Fragmentum Sinaiticum. Zeitschrift für slavische Philologie XLIII (1983), Heft 1, 6-27.

Lavrov, P. A. Les Feuillets du Zograph. Revue des études slaves 6, 5-23.

Lavrov, P., Vaillant, A. 1930: Les Règles du Saint-Basil en vieux slave: Les Feuillets du Zograph. Revue des études slaves 10, 1930, 5-35.

Lunt, Horace G. 1958: On Slavonic Palimpsests. In: American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists. Moscow, September 1958. 's-Gravenhage, 191-209.

Malingoudis, Phaedon 1979: Die mittelalterlichen kyrillischen Inschriften der Hämus-Halbinsel. Teil I. Die bulgarsiche Inschriften. Thessaloniki.

Mareš, František V. (ed.) 1997: Psalterium Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). Ad editionem praeparevunt Petra Fetková, Zoe Hauptová, Václav Konzal, Ludmila Pacnerová, Jana Švábová sub redactione Francisci V. Mareš. Wien. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, historsiche Klasse. Schriften der Balkankommision, Philologische Abteilung 38. Fontes 2).

Mareš, F. V. 1951: Dva objevy starých slovanských napisů (v SSSR u Smolenske a v Rumunsku). Slavia XX, 1951, 4, 497-514.

Marti, Roland 1999: Abecedaria. A Key to the Original Slavic Alphabet. In: Thessaloniki – Magna Moravia. Thessaloniki, 175-200.

Mihăilă, G. 1964: Inscripţii slave vechi de la Basarabi (reg. Dobrogea). Studi şi cercetări linguistice 15, 1964, 39-58.

Nachtigal, Rajko 1941-1942: Eucholgium Sinaiticum, starocerkovnoslovanski glagolski spomenik. I-II. Ljubljana.

Ovčarov, D. 1976: A cyrillic inscription of 931 in Preslav. Bulgarian Historical Review, 1976, 2, 71-75.

Popkonstantinov, Kazimir, Kronsteiner, Otto 1994: Старобългарски надписи. Altbulgarische Inschriften. 1. Band. Wien. (Die Slawischen Sprachen, Band 36).

Popkonstantinov, K. 1986: Die Inschriften des Felsklosters Murfatlar. Die Slawischen Sprachen 10, 1986, 77-106.

Popkonstantinov, K. 1999: The Letter of Abgar on a Tenth-Century Amulet. In: Ars Philologica. Festschrift für Baldur Panzer zu 65. Geburtstag. Herausgegeben von Karsten Grünberg und Wilfired Potthoff. Frankfurt am Main et. al.: Peter Lang, 649-654.

Rosenschon, Ursula 1994: Sechs Seiten medizinischer Rezepte im glagolitischen Psalter 3/N des Sinaiklosters. Byzantinoslavica LV (1994), 2, 304-335

Schaeken, Jos 1987: Die Kiever Blätter. Amsterdam (Studies in Slavic and General Linguistics, vol. 9).

Schaeken, J. 1998: Palaeoslovenica. Würdigung neuentdeckter Handschriften. In: Dutch contributions to the Twelfth international congress of Slavists, Cracow: Linguistics, Amsterdam-Atlanta, 251-376 (= Studies in Slavic and general linguistics 24).

Schaeken, J., Birnbaum, Henrik 1999: Die altkirschenslavische Schriftkultur. Geschichte – Laute und Schriftzeichen – Sprachdenkmäler (mit Textproben, Glosar und Flexionsmustern). Altkirchenslavische Studien II. München, Otto Sagner. (Slavistische Beitrgäge, Band 382).

Tarnanidis, Ioannis C. 1988: The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki.

Tarnanidis, I. C. 1990: Glagolitic Canon to Saints Peter and Paul (Sin. Slav. 4/N). Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. A cura di Giovanna Brogi Bercoff, Mario Capaldo, Janja Jerkov Capaldo, Emanuela Sgambati. Roma, 91-97.

Tkadlčik, V. 1983: Cyrilský nápis v Michalovcích. Slavia, 1983, 2, 113-123.

Vajs, J., Kurz, J. 1929-1955: Evangeliarium Assemani. Codex Vaticanus 3, slavicus glag. 1. Prolegomena, tabulae. Pragae, 1929; 2. Úvod, text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení. Vyd. J. Kurz, Praha, 1955.

Velčeva, Boriana 2000: Berndt von Arnim und die Glagolica. In: Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 43-47.