Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Конференция

Между 29 април и 1 май 2011 г. в гр. Велико Търново се проведе  конференция на тема "ТЪРНОВГРАД – ДУХОВЕН И КНИЖОВЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ХІІІ в.".

Конференцията беше организира по проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от Нациналния фонд за научни изследвани към МОМН в чест на 800 години от провеждането на Събора против богомилите и появата на Бориловия синодик.

По време на конференцията бяха представени официално и две книги от поредицата "История и книжнина", издавана по проекта "Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България" с автор Иван Билярски и "Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма" с автор Ангел Николов.

Програмата е публикувана тук.