Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Съобщение

IGL project logoНа 20 април 2013 г. в заседателна зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.30 ч. ще се проведат два семинара по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

  1. Семинар по създаване на електронни речникови статии,
    проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и проф. дфн Татяна Славова.
  2. Семинар по изработване на електронни диахронни корпуси,
    доц. д-р Маргарет Димитрова.