Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Колегиум

На 27 септември 2014 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.