Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Колегиум

На 15 май 2015 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.