Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Семинар

На 17 юни 2015 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16 ч. ще се проведе семинар на тема "Изработване на речник-индекси с помощта на специализиран софтуер". Семинарът се организира по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

Лектори на семинара ще бъдат проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и доц. д-р Иван Христов, които ще представят работата си по "Речник-индекс на Бориловия синодик и прилежащите му текстове".

След края на семинара ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!