Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Нова книга

В края на лятото излезе от печат Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик и придружаващите го текстове в ръкопис НБКМ 289. Автори са проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Иван Христов.

Речник-индексът е изработен по текста на новото издание на паметника И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски „Борилов синодик. Издание и превод“, С., 2010 и ще се предлага в комплект с него.