Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

Модерна палеославистика и медиевистика

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

МПМ логоПредложението за проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ) беше разработено от експерти на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Впоследствие проектът получи финансиране и стартира официално на 2 юни 2017 г. след подписване на административен договор между главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН (Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“) и СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

Идея

Речник на езика на Патриарх Евтимий.Основната идея на проект МПМ се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни инструменти и бази данни. Представителите на целевата група ще бъдат въвлечени в реална изследователска работа и ще придобият умения за работа с електронните инструменти, като участват активно в тяхното усъвършенстване и в попълването на съществуващите електронни бази данни. Освен практическото обучение са предвидени индивидуални консултации на студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени изследователи от България и чужбина, редовни срещи за обмяна на изследователски опит, провеждане на краткосрочна мобилност по конкретни изследователски задачи, както и специализирани обучителни семинари. Участниците в проекта ще се включат и в изработването на иновативни научни продукти, сред които са терминологичен речник на старобългарския език, речник на езика на Патриарх Евтимий, словообразувателен речник, които представляват принос за развитието на медиевистиката и палеославистиката не само у нас, но и в чужбина. Електронната форма на тези продукти ще позволи постоянното им усъвършенстване и осъвременяване за десетилетия напред. Участието на представителите на целевата група в изработването на изброените продукти ще доведе до повишаването на тяхната квалификация и научноизследователския им потенциал като цяло.

Основна цел

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри. Тя ще бъде постигната чрез въвличането на представителите на целевата група в решаването и изпълнението на конкретни научноизследователски задачи с помощта на модерните дигитални технологии. Широкото използване на дигиталните технологии в научните изследвания, което проектът преследва, е в съзвучие и с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и представлява сериозна иновация в избраната област на проекта.

Специфични цели

 • осигуряване на достъп до специализиран софтуер и електронни бази данни на представителите на целевата група;
 • получаване на умения за използване на модерните технологии в палеославистиката и медиевистиката;
 • насърчаване на интереса на младите хора (студенти и докторанти) към научните изследвания и резултатите от тях;
 • създаване на възможности за международна мобилност на младите хора (студенти и докторанти) за обмяна на идеи и осъществяване на конкретни изследователски задачи/проекти;
 • надграждане на постиженията на предишни проекти за подкрепа на докторанти и обучение на студенти, финансирани от ОП РЧР;
 • създаване на благоприятен климат за извършване на научноизследователска дейност чрез насърчаване на формалните и неформалните контакти между учени с различна подготовка и образование;
 • оптимизиране на институционалната мрежа на кандидата.

Дейности

 • Дейности за организация и управление на проекта.
 • Научни изследвания в областта на медиевистиката и палеославистиката.
 • Обучение за повишаване на квалификацията.
 • Изследователска мобилност.
 • Дейности по информация и комуникация.

Основни резултати

 • терминологичен речник в електронен и книжен вариант
 • речник на езика на Патриарх Евтимий в електронен и книжен вариант
 • електронен словообразувателен речник
 • електронно помагало по компютърни технологии в медиевистиката
 • автоматичен морфологичен анализатор - 100 нови и редактирани речникови статии
 • 5 обучителни семинара - лятна школа по медиевистика
 • 32 души от целевата група, които са повишили своята квалификация в областта на медиевистиката и капацитет за научни изследвания (студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и университетски преподаватели)