Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Модерна палеославистика и медиевистика

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

МПМ лого

Щракнете върху логото, за да видите страницата на проекта.