Петък, 30 Март 2018 10:29

Модерна палеославистика и медиевистика

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Предложението за проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ) беше разработено от експерти на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Впоследствие проектът получи финансиране и стартира официално на 2 юни 2017 г. след подписване на административен договор между главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН и СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетена 1439 пъти Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 11:29
Още в тази категория: Идея »