Петък, 30 Март 2018 10:34

Цел

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри.

Тя ще бъде постигната чрез въвличането на представителите на целевата група в решаването и изпълнението на конкретни научноизследователски задачи с помощта на модерните дигитални технологии. Широкото използване на дигиталните технологии в научните изследвания, което проектът преследва, е в съзвучие и с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и представлява сериозна иновация в избраната област на проекта.

Специфични цели

  • осигуряване на достъп до специализиран софтуер и електронни бази данни на представителите на целевата група;
  • получаване на умения за използване на модерните технологии в палеославистиката и медиевистиката;
  • насърчаване на интереса на младите хора (студенти и докторанти) към научните изследвания и резултатите от тях;
  • създаване на възможности за международна мобилност на младите хора (студенти и докторанти) за обмяна на идеи и осъществяване на конкретни изследователски задачи/проекти;
  • надграждане на постиженията на предишни проекти за подкрепа на докторанти и обучение на студенти, финансирани от ОП РЧР;
  • създаване на благоприятен климат за извършване на научноизследователска дейност чрез насърчаване на формалните и неформалните контакти между учени с различна подготовка и образование;
  • оптимизиране на институционалната мрежа на кандидата.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетена 544 пъти Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 11:31
Още в тази категория: « Идея Дейности »