Петък, 30 Март 2018 10:32

Идея

Основната идея на проект МПМ се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни инструменти и бази данни.

Представителите на целевата група ще бъдат въвлечени в реална изследователска работа и ще придобият умения за работа с електронните инструменти, като участват активно в тяхното усъвършенстване и в попълването на съществуващите електронни бази данни. Освен практическото обучение са предвидени индивидуални консултации на студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени изследователи от България и чужбина, редовни срещи за обмяна на изследователски опит, провеждане на краткосрочна мобилност по конкретни изследователски задачи, както и специализирани обучителни семинари. Участниците в проекта ще се включат и в изработването на иновативни научни продукти, сред които са терминологичен речник на старобългарския език, речник на езика на Патриарх Евтимий, словообразувателен речник, които представляват принос за развитието на медиевистиката и палеославистиката не само у нас, но и в чужбина. Електронната форма на тези продукти ще позволи постоянното им усъвършенстване и осъвременяване за десетилетия напред. Участието на представителите на целевата група в изработването на изброените продукти ще доведе до повишаването на тяхната квалификация и научноизследователския им потенциал като цяло.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетена 588 пъти Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 11:30