Петък, 30 Март 2018 10:36

Резултати

Основни резултати от изпълнението на на проект „Модерна палеославистика и медиевистика“:

  • терминологичен речник в електронен и книжен вариант
  • речник на езика на Патриарх Евтимий в електронен и книжен вариант
  • електронен словообразувателен речник
  • електронно помагало по компютърни технологии в медиевистиката
  • автоматичен морфологичен анализатор - 100 нови и редактирани речникови статии
  • 5 обучителни семинара - лятна школа по медиевистика
  • 32 души от целевата група, които са повишили своята квалификация в областта на медиевистиката и капацитет за научни изследвания (студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и университетски преподаватели)

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетена 573 пъти Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 11:33
Още в тази категория: « Дейности