Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Зографско евангелие

Зографско глаголическо евангелие. Зографско четвероевангелие. 10 век. Открито е в Зографския манастир на Света гора (Атон) от Виктор Григорович. През 1860 г. е дарено на руския император и сега се съхранява в Националната руска библиотека в Санкт Петербург (Глаг. 1). Съдържа 288 пергаментни листа. Началото и краят на ръкописа не са запазени. Има липси и в средата. Част от тези липси са били много стари и още през 11 век две изгубени тетради (16 листа или 32 страници) са били възстановени с глаголически текст. Този нов текст е написан върху по-стар също глаголически текст от 10 век (вж. Зографски палимпсест). През 13-14 век към ръкописа е бил прибавен синаксар, писан на кирилица. Така че до нас са дошли четири паметника, запазени като един кодекс – три старобългарски глаголически ръкописа и един среднобългарски кирилски текст. Издание: Jagić 1879 (фототипно преиздание през 1954).