Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Мариинско евангелие

Мариинско евангелие (Мариинско глаголическо четвероевангелие). 10 век, втора половина. Открито е от В. Григорович през 1844-1845 г. в скита „Св. Дева Мария“ на Света гора (Атон), откъдето носи името си. По-голямата част от ръкописа днес се пази в Руската държавна библиотека в Москва, където попада от архива на В. Григорович (Григ. 6/Муз. 1689). Първите два листа се съхраняват във Виенската народна библиотека (Сигнатура Cod. Slav. 146). Съхранената част започва с Мт 5:24 и завършва с Ио 21:17. Липсват два листа с текст от евангелието от Св. Йоан – Ио 1:1-23 и Ио 18:13-29. Издание: Ягич 1883 (фототипно преиздание през 1960).