Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Листове на Ундолски

Листове на Ундолски (Ундолски листове). X век. Кирилски паметник. Оцелели само два листа от това изборно евангелие. Някога притежание на Вукол М. Ундолски. Днес се съхраняват в Руската държавна библиотека в Москва (Сигнатура фонд 310, Унд. 961). Паметникът е написан със старинно висящо, наклонено, уставно писмо. Издания: Карский 1904, Минчева 1978: 18-24.