Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Синайски псалтир

Синайски псалтир (Синайски глаголически псалтир). 10 век. Глаголически паметник. Открит е и се съхранява в манастира „Св. Екатерина“ на Синайския полуостров (сигн.: MS 38, MS 2/N). Писан е от не по-малко от седем основни книжовника. Общото между тях архаичното, не напълно кръгло глаголическо писмо. По-голямата част от тях са писали с висящо писмо. За познаването на кирилицата свидетелстват кирилските букви на много места в ръкописа. През 1975 г. по време на ремонт се открива още една част от паметника (32 листа) и сега той обхваща 209 л. В сегашния си вид той съдържа всичките 151 псалма, 14 библейски песни, молитвата „Отче наш“, Утринната песен (Господнята молитва) и началото на Чина на вечернята. В езика на текстовете могат да се разграничат два пласта – архаичен, в който личат следи от езика на текстовете, възникнали в Моравия и Панония по времето на св. Методий и по-нов, източнобългарски, който се свързва с паметници като Зографското евангелие и Супрасълския сборник. Текстът на превода на Псалтира е най-близък до първоначалния Кирило-Методиев превод. Издания: на старата част Северьянов 1922, Altbauer 1971 (фототипно); на новата част – фототипно Tarnanidis 1988: 87-90, 249-282; дипломатическо с транслитерация на кирилица Mareš 1997.