Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Синайски миней

Синайски миней (Синайски празничен миней). XI век. Глаголически паметник. 2 листа. Последование на службата за Йоан Кръстител (част) и Канон за Петър и Павел. Представител на късната българска глаголица с едноеров правопис (само с ъ) и четири знака за назални гласни. Открит в Синайския манастир “Св. Екатерина” през 1975 г., където се пази под сигн. MS 4/N. Цялостно не е издаван. Описание и снимка на стр. 1б-2а: Tarnanidis 1988: 100-102, table 11, срв. и Schaeken 1998: 362-363. Канонът е издаден: Tarnanidis 1990: 91-97; издание на страниците от снимката у Велчева 1999: 96-99.