Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Петербургски октоих

Петербургски октоих (Ленинградски палимпсест, Санкт-Пербургски октоих). 11 век. Глаголически паметник, писан с късна глаголица. Долният слой на среднобългарски богослужебен сборник от 13 век, писан върху глаголически текст. Съдържа отделни тропари от канони на октоиха. Пази се Руската Национална библиотека, Санкт-Петербург (сигн. Q.п.I. 64). Цялостно издание липсва. Части са издадени у Lunt 1958 и Велчева 1999: 117-119.