Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Ръкописи от библиотеката на Троянския манастир

Ръкописи от библиотеката на Троянския манастир, с които разполага проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания".