Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека (ВАБ)

Уважаеми колеги,

С удоволствие ви съобщаваме, че проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" вече разполага със следните дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека (ВАБ):

1. Vat.Sl.1 - Хърватска хроника на дуклянския презвитер,XVI в. - 20 л.
2. Vat.Sl.2 - Манасиева хроника, XIVв.– 207 л.
3.Vat.Sl.3 - Асеманиево евангелие, X в.– III+158 л.
4. Vat.Sl.4 - Изборно евангелие, XIII в. – II+274 л.
5. Vat.Sl.5 - Никодимово евангелие, XV в. – II+238 л.
6. Vat.Sl.6 - Изборно евангелие, XVI в. – III+386 л.
7. Vat.Sl.7 - Четвероевангелие (фрагмент), XVI в.– 1+8 л.
8. Vat.Sl.8 - Псалтир с последование, XIV-XV в. – II+130 л.
9. Vat.Sl.9 - Служебник свитък, XIV в.
10. Vat.Sl.12 - Полемично –догматичен сборник, XVII в. – III+141 л.
11. Vat.Sl.13 - Псалтир с последование, XV в. – V+189 л.
12. Vat.Sl.14 - Служебник (Исидоров), XIV-XV в. – I+149 л.
13. Vat.Sl.15 - Псалтир, XV в. – II+208 л.
14. Vat.Sl.19 - Бревиар, XV в. – III+384 л.
15. Vat.Sl.20 - Полемичен сборник, XVIII в. – 40 л.
16. Vat.Sl.24 - Апостол, XVI в. – 251+7 л.
17. Vat.Sl.26 - Богослужебен сборник, XIV-XV в. – 360 л.
18. Vat.Sl.27 - Октоих, XV в. – 257 л.
19. Vat.Sl.28 - Празничен миней, XVI в. – 284 л.
20. Vat.Sl.29 - Празничен миней, XVI в.-453 л.
21. Vat.Sl.38 - Месецослов с тропари и кондаци, XV в.-197 л.
22. Vat.Sl.44 - Служебник, XVII в. – 140 л.
23. Vat.Sl.53 - Служебник, XVII в. – 69 л.
24. Vat.Sl.63 - Типик и часослов, XV в. – 370 л.
25. Vat.Sl.66 - Фрагмент от апостол, XII-XIII в. – 75+2 л.
26. Vat.Gr.1748 - Славянски превод на Симеон Сит, XV в. – VIII+128 л.
27. Vat.Gr.2502 - Bатикански палимпсест, X-XI в. – 139 л.
28. Barb.Gr 388 - Барберински палимпсест, XIV в. – 165 л.
29. Borg. Illir.12 - Патаренски апокалипсис, XV в. – 60 л.
30. Borg. Illir.15 - Велик требник на Киевския митрополит, XVI в. – III+478 л.
31. Borg. Illir.23 - Съчинения на Петър Богдан – I+222 л.
32. Ottob.Gr.424 - Фрагмент на служебен миней за месец май, XIV в. – 1 л.
33. Arch.Cap.S.Pietro C152 - Българо-гръцки речник и запис на народни песни (Костурски речник), XVI в. – 155 л.

Според договора ни с Ватиканската апостолическа библиотека „копия от изображенията (на хартиен, електронен носител или на друг формат) могат да се направят от СУ единствено за целите на индивидуалната научноизследователска работа. Заинтересованото лице трябва да отправи писмена молба до ВАБ, която от своя страна ще уведоми СУ за евентуалното разрешение да се направи поисканото копие. СУ може да поиска заявителят да заплати сумата, предвидена по съответните тарифи. Копия за професионална употреба (публикация в печат или по електронен път, или за всякаква друга употреба, различна от индивидуалните научни изследвания) трябва да се поискат непосредствено от ВАБ, която ще приложи своите тарифи“.