Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Владетели и книги

Участието на южнославянския владетел в производството и употребата на книги през Средновековието (ІХ-ХV в.): рецепцията на византийския модел
Нина Гагова

GagovaКнигата е първият цялостен опит да се мотивира институционално и да се аргументира участието на южнославянските владетели в производството и употребата на книги в периода X-XV в. – в противовес на утвърдената теза за тотална църковна доминация в книжовния живот през разглеждания период. Концептуалният модел се опира на сведенията за състоянието на въпроса по отношение на Византия. Анализът е развит в няколко раздела, които съответстват на основните аспекти на участие на православния владетел в книгопроизводството и употребата на книги, произтичащи от съответните аспекти на владетелската идеология.

ISBN 978-954-92526-3-7