Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Хронографията на Юлий Африкан в славянски превод

Анна-Мария Тотоманова

TotomanovaИзданието ще представи текста на новооткритото извлечение от познатата доскоро само по откъслечни фрагменти Хронография на Юлий Африкан, което е запазено в славянска хронографска компилация, известна като Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. Текстът, който разказва за събитията от Сътворението на света до Възкресение Христово, ще бъде публикуван по петте известни преписа на славянската компилация. Изданието ще бъде снабдено с превод на съвременен български и английски език и с необходимия за разбирането на текста коментар.