Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма

Ангел Николов

NikolovПредлаганата монография е посветена на един слабо проучен паметник на старобългарската полемична литература – Повест полезна за латините или как се отлъчиха от православната вяра, което представлява изгубен гръцки полемичен текст от края на ХІ или началото на ХІІ в. Славянският превод е направен непосредствено след възникването на гръцкия оригинал и намира широко разпространение сред южните и източните славяни. Монографията включва изданието на самия текст, проследяването на неговата ръкописна традиция, както и превод на съвременен български език.

ISBN 978-954-92526-9-9