Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Стартира проект „Модерна палеославистика и медиевистика“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 2 юни 2017 г. официално стартира изпълнението на проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ), разработен от Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

www.eufunds.bg

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.