Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Важно съобщение за селекция

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира участници в целевата група.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие на кандидатите с целевите групи на схемата на ОП НОИР: кандидатите следва да са студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и преподаватели по смисъла на действащото в Р България законодателство. Всички кандидати трябва да притежават основни компютърни умения и не трябва да участват в целевата група на други проекти, финансирани от ОП НОИР.

Специфични изисквания:

Студенти:

 • да са студенти в магистърските или бакалавърските програми на Факултет по славянски филологии (ФСФ) на СУ „Св. Климент Охридски“, като последните трябва да са завършили II курс.
 • да са минали успешно обучение по старобългарска литература и старобългарски език.

Докторанти:

 • да са докторанти във ФСФ, Богословски факултет или Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • да притежават умения за работа със средновековни славянски текстове.

Постдокторанти:

 • да са получили докторска степен през последните 5 години.
 • да притежават умения за работа със средновековни славянски текстове.

Специализанти:

 • да притежават магистърска степен по филология, богословие или история.
 • да притежават умения за работа със средновековни славянски текстове.

Млади учени:

 • да са на възраст под 35 години.
 • да притежават  магистърска степен в областта на хуманитарните науки (филология, богословие, история, педагогика).
 • да притежават умения за работа със средновековни славянски текстове.

Преподаватели:

 • да са служители на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • да имат опит за извършване на научни изследвания в областта на палеославистиката и медиевистиката.

Предимство ще имат кандидатите:

 • с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика;
 • с опит в областта на историческото словообразуване и морфосинтаксис, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени паметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци, умения за работа със специализиран софтуер за текстова обработка, опит в разработване и използване на електронни ресурси.

Горните обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията за подбор на представители на целевата група си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответния кандидат.

Кандидатите следва да попълнят анкетна карта (изтегля се локално на компютъра, попълва се, записва се и се изпраща на посочения по-долу имейл) и да предоставят допълнителна информация по тяхна преценка.

Кандидатстването се осъществява само по електронен път чрез изпращане на попълнена анкетна карта и подходящи документи на имейл адрес . На същия адрес можете да изпращате въпроси и запитвания за целите, дейностите и намеренията на проекта.

Крайният срок за подаване на документи е 17.30 ч. на 07.08.2017 г.

 

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.