Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Първа среща с целевата група

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 26 септември 2017 г., вторник, от 17.30 часа в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първа среща с цялата целева група на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На срещата ще бъде представена ОП НОИР, както и конкретните цели и задачи на проекта. Ще бъдат разяснени и дейностите, свързани с представителите на целевата група – научни изследвания, разпределяне по работни групи, участие в обученията по проекта, участие в мобилността по проекта и др. Ще бъдат представени и научните ръководители на отделните работни групи.

 По проекта са предвидени специализирани мобилности за представителите на целевата група както следва:

  1. 2 командировки в Лодз, Полша - ЦЕРАНЕУМ
  2. 2 командировки в Прага - Славянски институт, Чешка академия на науките
  3. 2 командировки в Загреб - Старословенски институт, Хърватска академия на науките и изкуствата
  4. 1 командировка в Москва - Институт за руски език, Руска академия на науките
  5. 1 командировки в Мадрид - Кралска академия на науките, Институт "Рафаел Лапеса"
  6. 2 командировки в Рим - Трети римски университет
  7. 2 командировки във Виена - Център за анализ на изображенията и материалите в културното наследство (CIMA)

Разходите за пътни, дневни и нощувки се покриват от бюджета на проекта. Мобилностите са с продължителност 4 дни и могат да се осъществяват до края на 2018 г. Желаещите да участват могат да заявят своята готовност на срещата или да направят писмена заявка на имейл адреса на проекта: .

Очакваме Ви!

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.