Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Първи отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на декември 2017 г. изтече първият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. До момента всички дейности се изпълняват както е планирано в проектното предложение.

През периода са осъществени част от важните дейности като например избор и назначаване на членовете на екипа за управление и екипа за изпълнение на проекта, селекция на целевата група, която към настоящия момент се състои от 6 студенти, 9 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 9 преподаватели, създадени са и функционират 5 работни групи. Проведени са два обучителни семинара за повишаване на квалификацията на представителите на целевата група на тема „Използване на дигиталните технологии за текстологическо проучване на средновековни текстове“ и „Средновековна гръцка и славянска терминология“. Всички обучителни материали са разпространени сред целевата група.

 

Със средства на проекта са осъществени и 5 мобилности на представители на целевата група. Един преподавател посети Виена, Австрия за участие в международната научна конференция Slavonic Hymnography: Tradition and Innovation, 14-16 септември 2017 г., а четирима студенти от специалност „Българска филология“ посетиха центъра ЦЕРАНЕУМ към Лодзкия университет в Полша в период 25-28 октомври 2017 г.

Активно се работи и в областта на научните изследвания, сред които са сложните и трудоемки дейности по създаването на електронен терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и електронен речник на езика на Патриарх Евтимий, в които са включени и представители на целевата група.

Според Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта всички дейности до момента са изпълнени според проектното предложение и в срок, без забавяния и пропуски. Заложените индикатори също се изпълняват успешно, а качеството на дейностите и резултатите е високо.

През 2018 г. проектът предвижда осъществяването на още 10 мобилности, 3 обучителни семинара и 1 лятна школа за представителите на целевата група.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на .

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.