Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Четвърти обучителен семинар МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 28 април 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8 на Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе четвъртия обучителен семинар за целевата група по проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Семинарът ще бъде на тема „Средновековни ереси и исихазъм“ с лектор доц. д-р А. Николов, СУ „Св. Климент Охридски“ и участието на специалистите по средновековна славянска история и книжнина проф. Г. Минчев и д-р М. Сковронек от Лодзки университет, Полша.

Теми:
1. Антилатинската пропаганда сред българите през Средните векове, доц. д-р А. Николов;
2. Псевдоканонична генеалогия на Светото семейство с полемични елементи спрямо латинската традиция (по ркп. МСПЦ 42), д-р М. Сковронек;
3. Бележки върху църковната история на Владислав Граматик към преписаната от него "Повест полезна за латините" от ръкописната сбирка на Одеската библиотека, проф. д-р Г. Минчев.
4. Славянски преводи на гръцки антилатински съчинения от ХІV в., доц. д-р Марко Скарпа.

Очакваме Ви!

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.