Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Втори отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец юни 2018 г. изтече вторият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички дейности са изпълнени както е планирано в проектното предложение, подобно на първия период.

През втория период са осъществени леки размествания в състава на целевата група. Поради лични причина групата са напуснали двама студенти, но междувременно са включени двама нови студенти. Целевата група към настоящия момент се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 9 преподаватели, създадени са и функционират 5 работни групи. Поискана е и промяна на бюджета за максимално оползотворяване на средствата останали от закупуването на канцеларски и рекламни материали, която е одобрена от УО.

Проведени са още два обучителни семинара – трети и четвърти от началото на проекта – за повишаване на квалификацията на представителите на целевата група на тема „Компютърна и корпусна лингвистика върху средновековни текстове“ и „Средновековни ереси и исихазъм“. Четвъртият семинар се превърна в международно събитие и в него участваха проф. Георги Минчев и д-р Малгожата Сковронек от Лодзкия университет в Лодз, Полша, а чрез видеоконферентна връзка с презентация в семинара се включи и доц. д-р Марко Скарпа от Месина, Италия. Всички обучителни материали и презентации са разпространени сред целевата група.

Активно продължава и дейността, свързана с мобилността. Със средства на проекта са осъществени и 4 мобилности на представители на целевата група. Един преподавател и един студент посетиха Прага, Чехия за участие в международната научна конференция „Старославянский язык в цифровом веке“, 24-27 април 2018 г. по проекта „ГОРАЗДЪ: Виртуалньний портал старославянского языка“ на Чешката академия на науките. Един докторант и един специализант посетиха Старославянския институт към Хърватска академия на науките и изкуствата в периода 15-18 май 2018 г. Резултатите са отлични и свързани с изпълнението на целите на проекта.

Активно продължава работата и в областта на научните изследвания. Вече са създадени над 100 речникови статии за електронния терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и над 1100 речникови статии за електронния речник на езика на Патриарх Евтимий. В тези реални научни дейности активно участват всички представители на целевата група, трупайки ценен практичен опит. Тъй като дейностите, свързани със създаването на речниците, са се оказали твърде трудоемки, може да се наложи удължаване на срока на проекта.

В края на периода са проведени срещи на Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта. Тяхната оценка е, че всички дейности през периода са изпълнени според проектното предложение и заложените дейности в срок и без забавяния и пропуски. Постигнати са почти всички от заложените индикатори, оставащите ще бъдат реализирани през последния етап на проекта. Качеството на дейностите и резултатите, както и на управлението, е високо и ефективно.

През втората половина на 2018 г. проектът предвижда осъществяването на още 8 мобилности, 1 обучителен семинар и 1 лятна школа за представителите на целевата група.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на .

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.