Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Трети отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец декември 2019 г. изтече третият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички планирани дейности за периода са изпълнени, подобно на първия и втория период на проекта.

През третия период целевата група на проекта се е увеличила с двама преподаватели и към настоящия момент тя се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 11 преподаватели, които са разпределени в петте работни групи. През периода е поискано удължаване на срока на проекта с три месеца до 31 март 2019 г., което е одобрено от УО.

Проведени са три обучителни събития – една извънредна обучителна лекция с участието на новоназначените реинтегрирани учени по проекта на тема „ПАПСКОТО ОСВЕЩАВАНЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ КНИГИ ПРЕЗ 868 г.: ФАКТИ И ХИПОТЕЗИ“ (05.07.2018 г.), Лятната школа по проекта (5-12.08.2018 г., гр. Самоков) и петия обучителен семинар на тема„Образ и слово в Средновековието“ (27.10.2018 г.). По време на Лятната школа бяха изнесени 16 обучителни лекции и бяха проведени четири практически занятия за работа с електронни ресурси, съставяне на речникови статии и създаване на електронни речници. Беше извършено и учебно посещение в Рилския манастир, включително в библиотеката, където се съхраняват ценни средновековни ръкописи, предмет на научните изследвания на някои от участниците. Лятната школа предизвика и интереса и на външни участници от Университет L'Orientale, Неапол, Италия, Университет Complutense, Мадрид, Испания и др., което разширява обхвата и значението на събитието извън рамките на СУ „Св. Климент Охридски“ и дори на България. През периода тази дейност – Дейност No. 3. Обучение за повишаване на квалификацията – е завършена успешно и в срок. Проведени са всички планирани обучения за целевата група, в резултат на което се е повишила тяхната квалификация. Всички проведени анкети след обучителните събития показват, че представителите на целевата група оценяват обученията и обучителите като отлични. Като плюсове са отбелязани практическата насоченост на събитията, обмяната на опит с доказали се експерти в областта на славистиката и медиевистиката, интересните и разнообразните теми. Всички участници в проекта изразиха желание за продължаване на тези мероприятия и в бъдеще. На представителите на целевата група са издадени удостоверения (36 броя) за повишаване на квалификацията от проведеното обучение в рамките на проекта.

Със средства на проекта са осъществени и 7 мобилности на представители на целевата група – един преподавател в Москва, Руска федерация (18-21.06.2018 г.) за посещение на два института на Руската академия на науките – Института по славистика и Института за руски език за обмяна на опит и съдействие за научните разработки в областта на средновековната българска история и старобългарската литература; двама преподаватели в Рим, Италия (18-21.06.2018 г.) за посещение на сектор „Славистика“ към Департамента за чужди езици, литератури и култури на Трети римски университет за обмяна на опит в областта на преподаването и научно-изследователска работа в областта на славистиката; един преподавател, 2 студенти и 1 постдокторант във Виена, Австрия (14-18.09.2018 г.) за участие в международната конференция El’Manuscript 2018 – „Текстово наследство и информационни технологии“ – голямо научно събитие, в което участват световни експерти в области, сродни на темите на проекта, като създаването и разработването на информационни системи за съхранение, описание, обработка, анализиране и публикуване на средновековни и ранни ръкописни и печатни текстове и документни записи и др. Присъствието на български студенти и постдокторанти на тази конференция беше високо оценено от организаторите и участниците в конференцията.

По време на проведените краткосрочни мобилности се осъществи реален обмен на опит и добри практики. Всички участници в мобилностите са доволни от организацията и логистиката на командировките, което се дължи на доброто планиране и управление на проекта. Преди мобилностите са проведени специални срещи с участниците (подобно на предишните мобилности), на които те подробно са информирани за целите, начина на провеждане, логистиката и др.

Работата в областта на научните изследвания е в заключителния етап. Създадени са над 457 речникови статии за електронния терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и над 1200 речникови статии за електронния речник на езика на Патриарх Евтимий, които в момента се обработват за публикуване в печатните издания на двата речника. Важно е да се отбележи, че в научните дейности активно участват всички представители на целевата група, което допринася за повишаването на тяхната квалификация и натрупването на ценен практически опит.

Следвайки плана за управление, в края на периода са проведени срещи на Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта. Тяхната оценка е, че всички дейности през периода са изпълнени според проектното предложение и заложените дейности в срок и без съществени забавяния и пропуски. На практика още на този етап са постигнати всички от заложените индикатори. Потвърждава се и предишната оценка, че качеството на дейностите и резултатите, както и на управлението, е високо и ефективно.

През периода проектът е представен в три европейски града – в Москва, Руска федерация, Виена, Австрия и Рим, Италия от представителите на целевата група по време на мобилностите, извършени по Дейност 4, а порталът Cyrillomethodiana е посетен от над 6447 посетители (16802 от началото на проекта).

През първите три месеца на 2019 г. проектът предвижда осъществяването на последната мобилност в Мадрид, Испания, завършването на научните изследвания, отпечатването на двата речника, пускането на онлайн версии на двата речника и провеждането на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на .

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.