Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

България между християнството и ересите

logo arianiВ края на 2018 г. между Фонд научни изследвания и СУ "Св. Климент Охридски" беше подписан договор за изпълнението на проект България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски (КП 06-ОПР05/3). Проектът се финансира в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г., проведен от ФНИ, по обществено предизвикателство Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото в научна област Хуманитарни науки.

Проектното предложение цели изследването на първото преводно антиеретическо произведение в старобългарската книжнина, което е важна част от книжовното наследство на Преславската книжовна школа. Това ще стане с помощта на съвременни лингвистични и ИКТ методи. В средата на март научният екип на проекта ще проведе стартов семинар по проекта, след което ще започне изпълнението на планираните дейности, следвайки програма от 5 работни пакета:

  • РП1 – Археографско и кодикологическо изследване на познатите славянски преписи на Първото слово против арианите и на три гръцки преписа от традиция Х на оригиналния текст.
  • РП2 – Критическо издание на текста на Първото слово против арианите. Уточняване на издателските принципи на хартиеното и електронното издание, избор на основен препис, критически апарат за отбелязване и коментиране на разночетенията в славянския и в гръцкия текст, знаци и съкращения.
  • РП3 – Изработка на лексикографски справочници. Терминологичен словообразувателен речник с гръцки съответствия и речник-индекс на Първо слово.
  • РП4 – Теоретично изследване на проблематиката, свързана със славянския превод на трите Слова против арианите.
  • РП5 – Управление на проекта и разпространение на резултатите.