Понеделник, 20 Май 2019 07:36

България между християнството и ересите

Св. Атанасий Велики Св. Атанасий Велики

Проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“

Проектът представлява фундаментално интердисциплинарно изследване от херменевтична, лингвистична и историческа гледна точка на един от най-важните и ранни източници на християнската мисъл в България, заложил основите на последвалата догматическа и антиеретическа традиция – старобългарския превод на Словата против арианите от св. Атанасий Александрийски. Негов преводач е един от най-известните книжовници от Симеоновия кръг – Константин Преславски, непосредствен ученик и продължител на делото на св. Методий.

Част от изследователската задача ще бъде публикуването на двуезично критическо издание (на старобългарски и гръцки) на Първо слово против арианите, придружено с речник-индекс. Изданието и съпътстващите го изследвания ще бъдат публикувани в поредицата Fontes theologiae et philosophiae christianae, издавана от "Центъра за изучаване на патристичното и византийско духовно наследство" към СУ "Св. Климент Охридски". С помощта на модерни методи за анализ на лексиката, богословското терминообразуване и техниките на превода ще бъдат разработени лингвистични маркери, характеризиращи езика на най-старите паметници на Кирило-Методиевата традиция, създадени в Преслав. Ще бъде изучено влиянието на превода за изграждането на специфичната богословска терминология на Slavia Orthodoxa и при създаването на други антиеретически съчинения като Беседа против богомилите на Презвитер Козма, Бориловия синодик и т.н.

Създадените от проекта речници, както и самите старобългарски преводи ще бъдат интегрирани в текстовата и лингвистична база данни в системата Histdict в портала за кирилометодиевистика Cyrillomethodiana (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg), където бъдат достъпни на свободен достъп и ще служат на изследователската работа и университетското образование в областта на старобългаристиката, славистиката, историята, богословието и философията.

В проекта участват както утвърдени учени от България и Европа, така и постдокторанти и докторанти.

 

Проектът се финансира от Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.
Прочетена 1309 пъти Последно променена в Петък, 07 Февруари 2020 15:30
Още в тази категория: Цел »