Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Текуща селекция

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, завърши процеса на набиране на участници в целевата група. Въпреки това екипът на проекта обявява текуща селекция и всички желаещи да се включат в дейностите по проекта като студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и преподаватели, които отговарят на обявените критерии, могат да подадат документи. Вашите кандидатури ще бъдат разгледани от Комисията за селекция на проекта и при възможност ще бъдете добавени към сформираните научни екипи за извършване на реална научни изследвания и участие в международна мобилност. Критериите и документите за кандидастване можете да видите в първоначалното съобщение.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.