Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Старобългарски ръкописи

Мариинско евангелие

Мариинско евангелие (Мариинско глаголическо четвероевангелие). 10 век, втора половина. Открито е от В. Григорович през 1844-1845 г. в скита „Св. Дева Мария“ на Света гора (Атон), откъдето носи името си. По-голямата част от ръкописа днес се пази в Руската държавна библиотека в Москва, където попада от архива на В. Григорович (Григ. 6/Муз. 1689). Първите два листа се съхраняват във Виенската народна библиотека (Сигнатура Cod. Slav. 146). Съхранената част започва с Мт 5:24 и завършва с Ио 21:17. Липсват два листа с текст от евангелието от Св. Йоан – Ио 1:1-23 и Ио 18:13-29. Издание: Ягич 1883 (фототипно преиздание през 1960).

Зографско евангелие

Зографско глаголическо евангелие. Зографско четвероевангелие. 10 век. Открито е в Зографския манастир на Света гора (Атон) от Виктор Григорович. През 1860 г. е дарено на руския император и сега се съхранява в Националната руска библиотека в Санкт Петербург (Глаг. 1). Съдържа 288 пергаментни листа. Началото и краят на ръкописа не са запазени. Има липси и в средата. Част от тези липси са били много стари и още през 11 век две изгубени тетради (16 листа или 32 страници) са били възстановени с глаголически текст. Този нов текст е написан върху по-стар също глаголически текст от 10 век (вж. Зографски палимпсест). През 13-14 век към ръкописа е бил прибавен синаксар, писан на кирилица. Така че до нас са дошли четири паметника, запазени като един кодекс – три старобългарски глаголически ръкописа и един среднобългарски кирилски текст. Издание: Jagić 1879 (фототипно преиздание през 1954).